Please find English introduction below

Street View

21 video projections

Entre Deux en binnenstad Maastricht
van 02 tot 31-10 2021 / iedere avond van 20.00 tot 23.00 uur

 

Street View is de zesde grote groepstentoonstelling in de openbare ruimte van Viewmaster Projects. Dit jaar is ‘de openbare ruimte’ niet alleen locatie maar tevens ook het onderwerp. De vervreemdende huidige tijd – die een zeer grote weerslag heeft op het gebruik en de beleving van de openbare ruimte – is voor Viewmaster Projects de reden om juist nu een krachtig en actueel vervolg te maken op eerdere presentaties in de stad.

Door de pandemie is er een andere, indringendere ervaring ontstaan over wat onze openbare ruimte kan betekenen. Dit heeft geleid tot een grotere bewustwording omtrent de risico’s, de kwetsbaarheid maar ook de gedeelde waarde van een gemeenschappelijk zone. De geselecteerde videowerken, gepresenteerd als straatprojecties, hebben door de actualiteit extra betekenislagen gekregen en kunnen de hedendaagse geïntensiveerde kijk op het publieke domein activeren of problematiseren.

Street View is geen ‘corona’ tentoonstelling met desolate pleinen en lege wegen. Integendeel, vrijwel alle videowerken in de tentoonstelling zijn gemaakt voordat de pandemie uitbrak. Street View duikt dieper in de betekenissen van de openbare ruimte. Viewmaster Projects presenteert 21 uiteenlopende beschouwende, activistische, sociaal-maatschappelijke of poëtische benaderingen van de openbare ruimte met werk van: Jérôme Bucquet, Sylvain Couzinet-Jacques, Dries Depoorter, Sebastian Diaz Morales, Douwe Dijkstra, Jeroen Jongeleen, Karel van Laere, Siavash Naghshbandi, Paulien Oltheten, Su Tomesen, Kuang Yu Tsui en studenten van Maastricht Academy of Arts.

De straatprojecties zijn elk ook een venster naar een andere stad, een ander land, een andere tijd. Zij bieden een perspectief op een ander gebruik en een andere betekenisgeving van de openbare ruimte. Alle 21 werken zijn verdeeld over het winkelcentrum Entre Deux en een paar straten in de oude binnenstad van Maastricht. Van een aantal kunstenaars worden zowel werken in de Entre Deux als in de stad getoond. Alle werken gaan een relatie met elkaar aan, met de omgeving en hopelijk ook met u als beschouwer

Bart van den Boom
Curator Viewmaster Projects

Colofon

Concept en productie: Viewmaster Projects / Bart van den Boom
Techniek, installatie en realisatie: AV&F en Atelier de Vree
Projectmedewerkers: Ilona van den Brekel en Alejandra Murillo
Educatie: Ilse van Lieshout
Grafisch ontwerp: Studio Eikenhorst
Web app / Socials: DWHouse
Teksten: Bart van den Boom / De kunstenaars
Redactie: Jan Smeets / vertaling: Jason Coburn
Film: BRAMMR
Fotografie: Bert Janssen
Belettering: Zuid-Projecten
Beveiliging en facilitaire ondersteuning: LoVin Security
Bestuur Viewmaster Projects:
Tim Prins, Flora Lysen, Peter van Loon

 

EN

Viewmaster Projects presents its sixth major group exhibition in public space. This year, ‘public space’ is the location and the subject of Street View. In a potent and topical follow-up to its previous presentations in the city, Viewmaster is tackling the current sense of estrangement and its considerable impact on the use and perception of public space.

The pandemic has created a different, more intense experience of what public space can mean. Though this has led to an increased sensitivity to risk and vulnerability, there is a greater understanding of the shared value of a common zone. The selected video works, presented as street projections, have acquired extra layers of meaning through current events and can activate or problematise today’s deepened understanding of the public domain.

Street View is not an exhibition about the coronavirus that shows deserted squares and empty roads. On the contrary, virtually all of the video works in the exhibition were created before the pandemic struck. Street View delves deeper into the meaning of public space. Viewmaster Projects presents 21 diverse, contemplative, activist, social or poetic approaches to public space with work by Jérôme Bucquet, Sylvain Couzinet-Jacques, Dries Depoorter, Sebastian Diaz Morales, Douwe Dijkstra, Jeroen Jongeleen, Karel van Laere, Siavash Naghshbandi, Paulien Oltheten, Su Tomesen, Kuang Yu Tsui, and students from the Maastricht Academy of Arts.

Each street projection is a window onto another city, another country, another time. They offer perspectives on different uses and meanings of public space. The 21 works are spread over the Entre Deux shopping arcade and several streets in Maastricht’s old city centre. Some of the artists show works in both the Entre Deux and the city. All works enter into a dialogue with one another, with the environment and hopefully with you, the viewer.

Bart van den Boom
Viewmaster Projects curator

Colophon

Concept and production: Viewmaster Projects / Bart van den Boom
Technique, installation and realisation: AV&F and Atelier de Vree
Project collaborators: Ilona van den Brekel and Alejandra Murillo
Education: Ilse van Lieshout
Graphic design: Studio Eikenhorst
Web app / Socials: DWHouse
Texts: Bart van den Boom / The artists
Editing: Jan Smeets / Translation: Jason Coburn
Film: BRAMMR
Photography: Bert Janssen
Signing: Zuid-Projecten
Security and facility support: LoVin Security
Board of Viewmaster Projects:
Tim Prins, Flora Lysen, Peter van Loon